פרטי מבקש ההגנה:
 *

פרטי האדם מפניו מבוקשת ההגנה
 *